ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๑ ๒๑๘๖ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
 1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
 2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
 3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง
 6. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด : ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 1. โครงสร้างระบบศาลยุติธรรม
 2. ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2559
 3. ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 4. ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 5. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสำนักงานศาลยุติธรรม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
 1. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1-2)
 2. ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
 3. ประการเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
 4. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 2)
 5. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560)
 6. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2560)
 7. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560)
 8. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560)
 9. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 60 ระบบ
 10. ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย เครื่องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน (ประตู) จำนวน 102 ชุด
 11. ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน สำหรับผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 68 จำนวน 144 เครื่อง
 12. ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 รายการ
 13. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2560)
 14. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจใต้ท้องรถยนต์ (กล้องวงจรปิด) ศาลจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงราชบุรี (e-bidding)
 16. ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
 17. ประกาศผลการประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 18. สรุปโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2560)
 19. ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 56 ชุด
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟประดับอาคารและงาน Protection บริเวณอาคารศาลยุติธรรมเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21. ยกเลิกประกาศจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 6 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการในการให้เข้าใช้ฐานข้อมูลด้านวิชาการกฎหมายระดับสากล Full Lexis Database
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศาลและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดหาวงจรเช่าเชื่อมโยง (MPLS) จำนวน 1 ระบบ
 25. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 6 รายการ ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนสำหรับศาล ระยะที่ 2
 26. สรุปแนวคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่น่าสนใจ
 27. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 01/2560
 28. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 02/2560
 29. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 04/2560
 30. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 05/2560
 31. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 06/2560
 32. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 09/2560
 33. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 11/2560
 34. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 12/2560
 35. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 13/2560
 36. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 14/2560
 37. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 15/2560
 38. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 16/2560
 39. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 18/2560
 40. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 19/2560
 41. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 21/2560
 42. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 22/2560
 43. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 23/2560
 44. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 24/2560
 45. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 27/2560
 46. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 28/2560
 47. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 29/2560
 48. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 30/2560
 49. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 31/2560
 50. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 32/2560
 51. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 33/2560
 52. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 34/2560
 53. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 36/2560
 54. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 38/2560
 55. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 40/2560
 56. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 41/2560
 57. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 43/2560
 58. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 46/2560
 59. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 47/2560
 60. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 48/2560
 61. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 49/2560
 62. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 50/2560
 63. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 52/2560
 64. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 53/2560
 65. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 55/2560
 66. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 56/2560
 67. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 57 - 59/2560
 68. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 60/2560
 69. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 61/2560
 70. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 62 - 63/2560
 71. ย่อคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ที่ 71 - 110/2560
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
 1. แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2560
 2. แผนพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 3. โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนกลาง)
 4. โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนศาลและภาค)
 5. แผนปฏิบัติการอบรมและสัมมนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1) วิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
 6. แผนปฏิบัติการอบรมและสัมมนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
 7. ปฏิทินดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยข้าราชการศาลยุติธรรม
 8. แผนปฏิบัติการอบรม/สัมมนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการยุติธรรม
 9. ปฏิทินดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนนโยบายและแผนการพัฒนา
 10. ปฏิทินดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มนโยบายและแผนพัฒนา
 11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2560 (ครั้งที่ 1) ภาค 8 จังหวัดกระบี่
 12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2560 (ครั้งที่ 2) ภาค 7 จังหวัดเพชรบุรี
 13. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2560 (ครั้งที่ 3) ภาค 5 จังหวัดเชียงราย
 14. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2560 (ครั้งที่ 4) ภาค 2 จังหวัดชลบุรี
 15. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2560 (ครั้งที่ 5) ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา
 16. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2560 (ครั้งที่ 6) ภาค 9 จังหวัดสงขลา
 17. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2560 (ครั้งที่ 7) ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก
 18. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2560 (ครั้งที่ 8) ภาค 4 จังหวัดอุดรธานี
 19. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2560 (ครั้งที่ 9) ภาค 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 20. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทาง ความเปลี่ยน และการเตรียมพร้อม ต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่” (ครั้งที่ 2)
 21. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทาง ความเปลี่ยน และการเตรียมพร้อม ต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่”
 22. การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศในคดีแพ่งและคดีอาญาที่มีการประกาศใช้บังคับใหม่
 23. โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 24. โครงการสัมมนาทางวิชาการงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม เรื่อง “ศาลยุติธรรมกับไทยแลนด์ 4.0”
 25. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มิติใหม่ของศาลไทย การยื่นและส่งคำคู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Filing System : e-Filing)”
 26. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติการพิจารณาคดีผู้บริโภคและคดีอาญาในศาลชั้นอุทธรณ์
 27. โครงการฝึกอบรมล่ามศาลในคดีค้ามนุษย์ (APPTIP)
 28. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558 - 2561
 29. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558 - 2561
 30. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office
 31. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศาลและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 32. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการจัดจ้างติดตั้งไฟประดับอาคารและงาน Protection บริเวณอาคารศาลยุติธรรมเดิม
 33. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการงานปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดระยองหลังเดิมเป็นที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริต ภาค 2 ฯ
 34. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่าเช่าพื้นที่ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการศาลแขวงดอนเมือง
 35. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา จำนวน 1 งาน
 36. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) จำนวน 100 หน่วย
 37. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดซื้อระบบโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
 38. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องทางเดิน ชั้น 2 - 4 อาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรม (ตลิ่งชัน)
 39. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยฯ (ธนบุรี) จำนวน 100 หน่วย
 40. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถตลิ่งชัน
 41. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการบริหารจัดการงานสอบ ในการสอบคัดเลือกนิติกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 42. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
 43. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบและก่อสร้าง จำนวน 20 อัตรา
 44. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน 6 อัตรา
 45. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ศาลแขวงสงขลา จำนวน 1 ระบบ
 46. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ
 47. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ
 48. โครงการพัฒนาระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
 49. โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
 50. โครงการจัดจ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 51. โครงการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว (Electronic monitoring) 23 ศาล 1 ศูนย์
 52. โครงการจ้างผลิตไดอารี่ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกัน
 53. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ
 54. โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธ แบบเดินผ่าน (ประตู) จำนวน 102 ชุด
 55. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 56. โครงการจัดจ้างเหมาบริการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 57. โครงการสมุดนัดความผู้พิพากษา
 58. โครงการจัดซื้อต้นดาวเรือง 4,000 ต้น
 59. โครงการจ้างทำสมุดคำตอบในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2560 (สนามใหญ่)
 60. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 61. โครงการจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
 62. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564
 63. ระบบงบประมาณศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง
 64. ระบบงบประมาณศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำหรับศาลสูงและศาลไม่สังกัดภาค
 65. ระบบงบประมาณศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำหรับภาคและศาลในสังกัดภาค
 66. โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
 67. โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 68. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 1. คู่มือการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2560 (สนามใหญ่)
 2. คู่มือการสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2560 (สนามจิ๋ว)
 3. คู่มือการสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2559 (สนามเล็ก)
 4. คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการศาลยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
 5. คู่มือการดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2560
 6. คู่มือสำหรับทนาย
 7. รวมกฎหมายและระเบียบ การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 8. กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับในการจ่ายเงิน ค่าตอบแทน และค่าป่วยการเกี่ยวกับการเงินคดี (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2556
 9. การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เล่มที่ 1
 10. คู่มือการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ
 11. คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ส่วนกลาง)
 12. คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (หน่วยงานศาล)
 13. มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม
 14. คูมือการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 15. คู่มือการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ (ตัวอย่างที่ 1)
 16. คู่มือการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ (ตัวอย่างที่ 2)
 17. คู่มือการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม
 18. คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ ก.พ.
 19. คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษในราชการศาล (คดีอาญา) เล่มที่ 1
 20. กฎบัตรตรวจสอบภายใน
 21. คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน
 22. คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางระบบคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรม
 23. คู่มือใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐสำหรับสานักงานศาลยุติธรรม (mail.coj.go.th)
 24. คู่มือระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ CMS 4.0 [ปรับปรุงใหม่ 06/06/59]
 25. คำแนะนำการจัดการเมนูในระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ CMS 4.0 [22/06/60]
 26. คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม
 27. คู่มือการเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาล
 28. การค้นหาหนังสือเวียน
 29. คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
 30. คู่มือการรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรม ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี
 31. คู่มือการรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรม ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี
 32. คู่มือการรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรม ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและภาค
 33. คู่มือการรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรม ศาลจังหวัด ศาลแขวง
 34. คู่มือการรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัว
 35. คู่มือการรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรม ศาลภาษีอากรกลาง
 36. คู่มือการรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรม ศาลแรงงานและศาลแรงงานภาค
 37. คู่มือการรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 38. คู่มือการรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรม ศาลล้มละลายกลาง
 39. คู่มือการรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
 40. คู่มือการรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 41. คู่มือการรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรม ศาลฎีกา
 42. คู่มือกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 43. คู่มือการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับประชาชน(100 คำถาม)
 44. คู่มือการจัดระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ.2554
 45. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1) ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัว
 46. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1) ศาลฎีกา
 47. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1) ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
 48. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1) สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9
 49. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัว (แก้ไขตัวชี้วัดที่ 033_15) ณ วันที่ 15/09/60
 50. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง / ภาค (แก้ไขตัวชี้วัดที่ 033(1)_14) ณ วันที่ 18/09/60
 51. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) ตัวชี้วัดร่วม หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560)
 52. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 - 9
 53. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) ศาลฎีกา
 54. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 – 9
 55. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
 56. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) ศาลล้มละลายกลาง
 57. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) ศาลภาษีอากรกลาง
 58. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 59. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) ศาลแรงงาน
 60. คู่มือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 2) ศาลแพ่ง
 61. คู่มือแนะนำโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ
 62. คู่มือสำหรับตุลาการในการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
 63. แนวคิดและหลักการของระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
 64. คู่มือมาตรฐานนิเทศงานธุรการในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
 65. การอนุญาโตตุลาการ
 66. คู่มือติดราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน (ภาษาไทย)
 67. คู่มือแนะนำศาลยุติธรรม (ฉบับภาษาไทย)
 68. คู่มือแนะนำศาลยุติธรรม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 69. คู่มือแนะนำศาลยุติธรรม (ฉบับภาษากัมพูชา)
 70. คู่มือแนะนำศาลยุติธรรม (ฉบับภาษาเมียนม่า)
 71. คู่มือการใช้งานโปรแกรม English 20 Interactive
 72. คู่มือปฏิบัติงานห้องสมุดประจำศาล
 73. แนวทางการเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 74. คู่มือประชาชนเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล
 75. คู่มือประชาชน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเขตอำนาจศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร
 76. คู่มือสั่งจองสินค้าที่ระลึก
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 1. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (21 ตุลาคม 2542)
 2. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1 ธันวาคม 2543)
 3. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (7 มิถุนายน 2553)
 4. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (16 มกราคม 2558)
 5. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (27 มกราคม 2559)
 6. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (18 มกราคม 2560)
 7. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (29 มีนาคม 2560)
 8. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (21 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา
ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา
 1. ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 (อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ชั้น 4)
 2. ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7 เรื่อง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2)
 3. ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7 เรื่อง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 3)
 4. ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องเรือน จำนวน 1 รายการ
 5. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สีคุณภาพสูง (Plotter)
 6. ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน จำนวน 1 รายการ
 7. ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา (ครั้งที่ 2)
 8. ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา (ครั้งที่ 2)
 9. ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมางานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลแขวงพัทยา
 10. ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องเรือน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
 11. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ
 12. ประกาศศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
 13. ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ และครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 159 รายการ
 14. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาระแนงไม้สังเคราะห์และต่อเติมถนน คสล. ศาลอุทธรณ์ภาค 3
 15. ประกาศศาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 6 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลยุติธรรมในจังหวัดสระบุรี
 16. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ
 17. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
 18. ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการ
 19. ประกาศศาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน จำนวน 1 รายการ
 20. ประกาศศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การจำหน่ายอาคารสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
 21. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 9 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 6 รายการ
 22. ประกาศศาลแขวงนครปฐม เรื่อง สอบราคางานปรับปรุงระบบปรับอากาศศาลแขวงนครปฐม (ครั้งที่ 3)
 23. ประกาศศาลจังหวัดตะกั่วป่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย (แบบมีห้อง ผอ.)
 24. ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 25. ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งตาข่ายและอุปกรณ์กันนกอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ 36 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย (ครั้งที่ 2)
 26. ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทยา อาคารชุดพักอาศัยฯ และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารศาลจังหวัดพัทยาและอาคารชุดพักอาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 27. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน
 28. ประกาศศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและบริเวณรอบศาลจังหวัดอำนาจเจริญ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมภายในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ 2560
 29. ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3)
 30. ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลาที่พักประชาชน และบ้านพักรับรองสำนักงานศาลยุติธรรม (เรือนขาว) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 31. ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี จำนวน 1 หน่วย บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลแขวงชลบุรี
 32. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ
 33. ประกาศศาลจังหวัดเกาะสมุย เรื่อง การจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดเกาะสมุยและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีสอบราคา
 34. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 8 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำหรับอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย จำนวน 36 ชุด
 35. ประกาศศาลจังหวัดเกาะสมุย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของศาลจังหวัดเกาะสมุย
 36. ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารชุดพักอาศัยตุลาการ 36 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ 2560
 37. ประกาศศาลล้มละลายกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำงานศาลล้มละลายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 38. ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดศาลแขวงชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 39. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
 40. ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเอกชนรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 41. ประกาศศาลแขวงสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงสุพรรณบุรี และอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
 42. ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 43. ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2560
 44. ประกาศศาลแขวงนครไทย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงนครไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 45. ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 2 หลัง รวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย
 46. ประกาศศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 47. ประกาศศาลจังหวัดตราด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดตราดและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย
 48. ประกาศศาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาล และบริเวณที่ทำการศาลจังหวัดนครราชสีมา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 49. ประกาศศาลจังหวัดน่าน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ ที่ทำการศาลจังหวัดน่าน อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดน่าน และอาคาร สถานที่ ที่ทำการศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว)
 50. ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและบริเวณศาลจังหวัดปราจีนบุรีและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 51. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 52. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 53. ประกาศศาลแรงงานภาค 5 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ที่ศาลแรงงานภาค 5
 54. ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 23 หน่วย
 55. ประกาศศาลจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดลำปางและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดลำปาง 32 หน่วย
 56. ประกาศศาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบุรี
 57. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
 58. ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 59. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
 60. ประกาศศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 61. ประกาศศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมประจำศาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560
 62. ประกาศศาลจังหวัดธัญบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 63. ประกาศศาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบศาลจังหวัดหนองคาย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จังหวัดหนองคาย 36 หน่วย
 64. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง และบริเวณ
 65. ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบบันทึกภาพและเสียง สำหรับห้องพิจารณาคดี จำนวน 5 ห้อง
 66. ประกาศศาลแขวงสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงสุราษฎร์ธานีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและรอบบริเวณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 67. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
 68. ประกาศศาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด
 69. ประกาศศาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบศาลจังหวัดหนองคายและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย
 70. ประกาศศาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ศาลจังหวัดหนองคาย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จังหวัดหนองคาย 36 หน่วย
 71. ประกาศศาลจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลและสถานที่ศาลจังหวัดสตูล และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย
 72. ประกาศศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 73. ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลแขวงชลบุรี
 74. ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแขวงชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 75. ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแขวงชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง จำนวน 11 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) โดยวิธีพิเศษ
 76. ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
 77. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (แจ้งวัฒนะ) และ (นนทบุรี)
 78. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 18 รายการ
 79. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 หลัง บ้านพักผู้พิพากษา ๕ หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง และเรือนแถวข้าราชการ 10 หน่วย
 80. ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง แก้ไขเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ 1/2560 ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
 81. ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
 82. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 35 รายการ
 83. ประกาศศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 ระบบ (32 กล้อง)
 84. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 9 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 83 รายการ
 85. ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
 86. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 31 รายการ
 87. ประกาศศาลจังหวัดตะกั่วป่า เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ระบบ 12 กล้อง
 88. ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 43 รายการ
 89. ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 75 รายการ และเศษซากวัสดุ จำนวน 1 กอง
 90. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 ระบบ
 91. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 1
 92. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 12 รายการ
 93. ประกาศศาลเยาชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ 32 กล้อง
 94. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 13 รายการ
 95. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 96. ประกาศศาลแขวงนครปฐม เรื่อง สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยพร้อมติดตั้ง จำนวน 16 กล้อง
 97. ประกาศศาลแรงงานภาค 8 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลแรงงานภาค 8 จำนวน 1 ระบบ (จำนวน 10 กล้อง)
 98. ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (32 กล้อง) ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 99. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2560
 100. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาทดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 12 รายการ
 101. ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
 102. ประกาศศาลจังหวัดรัตนบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 42 รายการ
 103. ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (26 กล้อง)
 104. ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ จำนวน 48 กล้อง
 105. ประกาศศาลแขวงสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (32 กล้อง)
 106. ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
 107. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 36 รายการ
 108. ศาลจังหวัดแพร่ จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 109. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 110. ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การประมูลเช่าร้านค้าในบริเวณโรงอาหารสวัสดิการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 111. ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาปรับปรุงศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 112. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างถมดิน ก่อสร้างรั้ว และภูมิทัศน์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
 113. ประกาศศาลจังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาศาลจังหวัดนครนายก
 114. ประกาศศาลจังหวัดแม่สอด เรื่อง สอบราคาและกำหนดราคากลางงานปรับปรุงบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดแม่สอด จำนวน 5 หลัง
 115. ประกาศศาลจังหวัดนครนายก เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาศาลจังหวัดนครนายก
 116. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ 32 กล้อง ครั้งที่ 2
 117. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ จำนวน 4 หน่วย พร้อมกับสิ่งก่อสร้างประกอบ (บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 หน่วย บ้านพักผู้พิพากษา 3 หน่วย) ศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
 118. ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 56 รายการ
 119. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลอุทธรณ์ภาค 3 (จำนวน 16 กล้อง) พร้อมติดตั้ง
 120. ประกาศศาลจังหวัดเกาะสมุย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวัดเกาะสมุย
 121. ประกาศศาลจังหวัดตะกั่วป่า เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 12 กล้อง (ครั้งที่ 3)
 122. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
 123. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง หลักสูตร Mini LL.M รุ่นที่ 8
 124. ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (32 กล้อง) ครั้งที่ 2
 125. ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยศาลจังหวัดหล่มสัก จำนวน 1 ระบบ (32 กล้อง) พร้อมติดตั้งของใหม่และรื้อถอนของเก่า
 126. ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาปรับปรุงศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 127. ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 หลัง บ้านพักผู้พิพากษา 5 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง และเรือนแถวข้าราชการ 10 หน่วย
 128. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลอุทธรณ์ภาค 3 (จำนวน 16 กล้อง) พร้อมติดตั้ง
 129. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดระนอง
 130. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 8 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักราชการตุลาการและบ้านพักประจำตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8
 131. ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 132. ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักข้าราชการตุลาการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดลำพูน จำนวน 5 รายการ
 133. ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวัดหล่มสัก จำนวน 1 ระบบ (32 กล้อง) พร้อมติดตั้งของใหม่และรื้อถอนของเก่า
 134. ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวัดหล่มสัก จำนวน 1 ระบบ (32 กล้อง) พร้อมติดตั้งของใหม่และรื้อถอนของเก่า (ครั้งที่ 2)
 135. ประกาศศาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 136. ประกาศศาลแพ่งธนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารทางการเงิน ศาลแพ่งธนบุรี
 137. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม การประกวดราคากลางจัดซื้อระบบดิจิตอลทีวี พร้อมติดตั้ง
 138. ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน จำนวน 6 รายการ
 139. ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลจังหวัดพล
 140. ประกาศศาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน จำนวน 9 รายการ
 141. ประกาศศาลจังหวัดแม่สอด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดแม่สอด
 142. ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
 143. ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน บ้านพักข้าราชการตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 144. ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (32 กล้อง) ครั้งที่ 3
 145. ประกาศศาลอาญาธนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารศาลอาญาธนบุรี ชั้น 5 (ห้องผู้บริหารและห้องผู้พิพากษา) และชั้น 3 (ห้องไกล่เกลี่ย 1 และห้องไกล่เกลี่ย 2)
 146. ประกาศศาลแพ่งธนบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง
 147. ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครสวรรค์
 148. ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 149. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ฉลากเบอร์ 5) รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 36 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 150. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
 151. ประกาศศาลจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 32 กล้อง 1 ระบบ
 152. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ฉลากเบอร์ 5) รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 36 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 153. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 178 รายการ
 154. ประกาศศาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม จังหวัดนครราชสีมา
 155. ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดนครสวรรค์
 156. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 157. ประกาศศาลจังหวัดแม่สอด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดแม่สอด
 158. ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม (อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร) จำนวน 3 รายการ
 159. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 160. ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวัดสมุทรปราการ (จำนวน 48 กล้อง) พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ
 161. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 26 รายการ
 162. ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง ยกเลิก การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวัดหล่มสัก จำนวน 1 ระบบ ( 32 กล้อง) พร้อมติดตั้งของใหม่และรื้อถอนของเก่า ครั้งที่ 2
 163. ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 164. ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการ และข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2)
 165. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 166. ประกาศศาลจังหวัดเกาะสมุย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวัดเกาะสมุย
 167. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ
 168. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง และบริเวณ
 169. ประกาศศาลแขวงลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงลำปางและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย
 170. ประกาศศาลจังหวัดเทิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 2 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดเทิง
 171. ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 172. ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบวิศวกรรมอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 173. ประกาศศาลแขวงนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงนครสวรรค์
 174. ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารและบริเวณที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสุรินทร์ 12 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสุรินทร์ 48 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 175. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ
 176. ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแพ่ง และศาลภาษีอากรกลาง
 177. ประกาศ ศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 48 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 178. ประกาศศาลจังหวัดรัตนบุรี เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลและพื้นที่บริเวณศาลจังหวัดรัตนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 179. ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสาคร อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 24 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย
 180. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบ้านพัก และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 181. ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (32 กล้อง) ครั้งที่ 3
 182. ประกาศศาลแขวงสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารที่ทำการศาลแขวงสุพรรณบุรีและอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
 183. ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลาที่พักประชาชน และบ้านพักรับรองสำนักงานศาลยุติธรรม (เรือนขาว) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 184. ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดมหาสารคาม และบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 185. ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 ยูนิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 186. ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดตรัง และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดตรัง
 187. ประกาศศาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดปทุมธานี และอาคารพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดปทุมธานี 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 188. ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารศาลจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 189. ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 50 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 190. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดซื้อโต๊ะห้องประชุม 180 ตัว
 191. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ปรับปรุงป้องกันน้ำรั่วห้องประชุมชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ
 192. ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 6)
 193. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 194. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคารและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน 12 หน่วย
 195. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติงาน กรณีทดแทน ระบบโทรทัศน์วงจรปิดถ่ายทอดคำพยานด้วยภาพและเสียง (สำหรับสืบพยานเด็ก)
 196. ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม
 197. ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารชุดพักอาศัยตุลาการ 36 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 198. ประกาศศาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดสุโขทัยและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสุโขทัย 12 หน่วย 3 หลัง
 199. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 200. ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวัดสมุทรปราการ (จำนวน 48 กล้อง) พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ (แก้ไข)
 201. ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแพ่งและศาลภาษีอากรกลาง (เพิ่มเติม)
 202. ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ประจำปี 2561
 203. ประกาศศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หลัง บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 4 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หลัง บ้านพักข้าราชการระดับ 5 - 6 จำนวน 4 หลังและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วยและงานผังบริเวณ ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
 204. ประกาศศาลแรงงานภาค 5 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ ที่ทำการศาลแรงงานภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 205. ประกาศศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
 206. ประกาศศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์มู่ลี่และม่านปรับแสง พร้อมติดตั้งและผนังกั้นห้องสำเร็จรูป (Partition) พร้อมติดตั้ง
 207. ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาดูแลวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 208. ประกาศศาลจังหวัดหล่มสัก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 209. ประกาศศาลจังหวัดเวียงสระ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดเวียงสระ
 210. ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น (อาคารชุด 72 หน่วย) ผ้าม่าน (ผ้าโพลีเอสเตอร์) พร้อมรางอลูมิเนียมมีเชือกดึงและติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 งาน
 211. ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 5 หลัง และบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 2 หลัง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
 212. ประกาศศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดสว่างแดนดิน และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จำนวน 36 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 213. ประกาศศาลจังหวัดตราด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดตราดและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย
 214. ประกาศศาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลและสถานที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 12 หน่วย จำนวน 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 215. ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงพัทยา
 216. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบริเวณโดยรอบและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 217. ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 218. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 219. ประกาศศาลแขวงลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ชนะการสอบราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ประจำปี 2561
 220. ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 221. ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการดูและระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 222. ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 223. ประกาศศาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 224. ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ 6)
 225. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 226. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
 227. ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 48 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 228. ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 229. ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 230. ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลแพ่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 231. ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 48 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 232. ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดนครสวรรค์
 233. สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่เพื่อให้สาธารณะชนได้เสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
 234. ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 2 หน่วย บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 235. ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 63 รายการ
 236. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 2 เรื่อง
 237. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประกาศตารางราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงที่มิใช่งานก่อสร้าง
 238. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว (สำหรับห้องพัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเรียงกระดาษอัตโนมัติ ขนาด 10 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 239. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 240. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 241. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 242. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องฉายภาพชนิด Laser Light source ความสว่าง 5000 ANSI Lumens ความละเอียด Full HD โดยวิธีคัดเลือก
 243. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อระบบส่งสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเสียง สำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยวิธีคัดเลือก
 244. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 245. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 9 เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา จำนวน 54 รายการ
 246. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 247. ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 3 รายการ
 248. ประกาศศาลจังหวัดตรัง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
 249. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 250. ประกาศศาลอาญาธนบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบท่อประปาและสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 251. ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 252. ประกาศศาลแรงงานภาค 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลแรงงานภาค 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 253. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 254. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 255. ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 94 รายการ
 256. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 257. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องทำงาน ชั้น 4 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 258. (-ร่าง-) ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงาน ชั้น 4 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 259. ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 260. ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 261. ประกาศศาลจังหวัดรัตนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 262. ศาลจังหวัดพัทยา ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย-หญิง
 263. ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 264. ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 265. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชาฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น รุ่นที่ 1 (คณะที่ 4) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก
 266. ประกาศศาลแขวงขอนแก่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 63 รายการ
 267. ประกาศศาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 268. ประกาศศาลจังหวัดรัตนบุรี เรื่อง การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ฉลากเบอร์ 5) รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 269. ประกาศศาลจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู) จำนวน 36 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 270. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา ประกาศราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการ และข้าราชการศาลยุติธรรม (ขอเพิ่ม/ขอใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 271. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา ประกาศราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม (ทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 272. ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 273. ประกาศศาลแรงงานภาค 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลแรงงานภาค 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 274. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ผู้พิพากษาประจำศาล (ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 67) (คณะที่ 2) ณ ประเทศญี่ปุ่น
 275. ศาลจังหวัดลำปาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จด ต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
 276. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประกาศราคากลางโครงการดำเนินการจ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น รุ่นที่ 1 (คณะที่ 2) ณ ประเทศญี่ปุ่น
 277. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประกาศราคากลางโครงการดำเนินการจ้างเหมาบริการโครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณประชาธิปไตยเนปาล
 278. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประกาศราคากลางโครงการดำเนินการจ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ผู้พิพากษาประจำศาล (ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 67) (คณะที่ 2) ณ ประเทศญี่ปุ่น
 279. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารรณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณประชาธิปไตยเนปาล โดยวิธีคัดเลือก
 280. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น รุ่นที่ 1(คณะที่ 2) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก
 281. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประกาศราคากลางโครงการดำเนินการจ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 16 (คณะที่ 2) ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักรสวีเดน และสาธารณรัฐฟินแลนด์
 282. ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับปรุงห้องขัง, ห้องเวรชี้)
 283. ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การประมูลเช่าร้านค้าในบริเวณโรงอาหารสวัสดิการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 284. ประกาศศาลจังหวัดรัตนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ฉลากเบอร์ 5) รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
 285. ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 16 (คณะที่ 2) ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักรสวีเดน และสาธารณรัฐฟินแลนด์ โดยวิธีคัดเลือก
 286. ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพิจารณาคดีเวรชี้และห้องรอประกัน ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 287. ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย-หญิง ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 288. ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 289. ประกาศศาลจังหวัดรัตนบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 53 รายการ
 290. ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 291. ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ
 292. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 293. ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องขังชาย-หญิง ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 294. ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพิจารณาคดีเวรชี้และห้องรอประกัน ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 295. ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 296. ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เปิดทำการศาลแขวงภูเก็ต))
 297. ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 4 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 298. ร่างประกาศศาลจังหวัดแม่สอด เรื่อง การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดแม่สอด (หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดแม่สอดสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
 299. ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 76 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 300. ประกาศศาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 4 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 301. ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 302. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 391 รายการ
 303. ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม
ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 1. กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 2. กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (27 มกราคม 2559)
 3. กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (29 มีนาคม 2560)
 4. กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (16 มกราคม 2548)
 5. กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (18 มกราคม 2560)
 6. กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1 ธันวาคม 2543)
 7. กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (21 ตุลาคม 2542)
 8. การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (7 มิถุนายน 2553)
 9. หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (24 กุมภาพันธ์ 2541)
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใช้บังคับ (24 กุมภาพันธ์ 2541)
หนังสือเวียน
หนังสือเวียน
 1. ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ว128/2542)
 2. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ว57/2542)
 3. ส่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 เรื่อง กำหนดให้ประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคาฯ เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ว18/2543)
 4. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ว71/2542)
 5. การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ว225/2542)
 6. การเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลใช้บังคับ (ว193/2540)
 7. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ว226/2540)
 8. การกำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ว159/2543)
 9. การกำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ว43/2543)
 10. ส่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2544 เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ (ว132(ป)/2544)
 11. การส่งเสริมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ว144/2545)
 12. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร : กรณีบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ว334/2546)
 13. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ว76/2548)
 14. การรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ว209/2548)
 15. คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 1/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่างระเบียบว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2548
 16. แจ้งประชาชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (ว698/2555)
 17. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555 และประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีผู้บริโภคในศาลแพ่ง (ว92(ป)/2555)
 18. การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ว68(ป)/2556)
 19. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม (ว21(ป)/2558)
 20. ขอส่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ว854/2560)
 21. ขอส่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ว395/2561)
 22. ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร (ว100(ป)/2551)
ระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
 1. ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มติ ครม. 3 ต.ค. 60)
 2. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มติ ครม. 29 ธ.ค. 41)
 3. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มติ ครม. 9 มี.ค. 42)
 4. การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มติ ครม. 30 พ.ย. 42)
 5. การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มติ ครม. 21 ม.ค. 46)
 6. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มติ ครม. 28 ธ.ค. 47)
 7. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มติ ครม. 11 เม.ย. 49)
 8. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มติ ครม. 20 ก.พ. 50)
 9. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มติ ครม. 23 มิ.ย. 52)
 10. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มติ ครม. 20 เม.ย. 54)
 11. การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม (มติ ครม. 14 ต.ค. 57)
 12. รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาบริการใหม่ภายใต้ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (GovChannel) และระบบติดต่อสื่อสารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (มติ ครม. 29 มี.ค. 59)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด